தமிழ் மக்கள் சார்ந்த விடையங்களில் தமிழ் தரப்புகள் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும்