யாழில் டெங்கு நோய் பரவுகின்ற சூழ்நிலையை இல்லாது செய்ய வேண்டும்