ஆதவன் செய்திகள்

  • ஆதவன் செய்திகள்
  • நாட்டு நடப்புக்களையும் உலக விவகாரங்களையும், விளையாட்டுச் செய்திகளையும் ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு கோணங்களில் நடுநிலையாக வழங்கும் ஆதவன் செய்திகள்.

  • News
Schedule: Daily 8 AM, 1 PM & 8 PM