எங்கள் கலைஞர்கள்

  • எங்கள் கலைஞர்கள்
  • இலங்கையின் பல பகுதிகளிலும் இலைமறை காயாக இருந்து வரும் தமிழ்க் கலைஞர்களை உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதும், ஏற்கனவே கலைத்துறையில் சாதனைகள் பல புரிந்து வரும் எம் கலைஞர்களின் படைப்புக்களை உலகெங்கும் பரந்து வாழும் எம் உறவுகளிடம் கொண்டு போய்ச் சேர்ப்பதுமான நிகழ்ச்சி.

  • Talk Show
Schedule: Sunday 9 PM