நாயன்மார்கள்

  • நாயன்மார்கள்
  • ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்து 10 ஆம் நூற்றாண்டுவரை தமிழ்நாட்டில் சைவசமயத்திற்கும் தமிழுக்கும் தொண்டாற்றிய முக்கியமான நாயனார்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சுவாரசியமாகச் சொல்லும் தொலைக்காட்சித் தொடர்.

  • Drama
Schedule: Saturday & Sunday 4:00 PM