பதிவுகள்

  • பதிவுகள்
  • உலகின் முக்கிய தலைவர்கள் குறித்த விரிவான வரலாற்றுப் பதிவாகவும், உலக வரலாற்றில் இடம்பெற்ற, இடம்பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்த பதிவாகவும் இந்நிகழ்வு அமைகின்றது. எதிர்கால சந்ததியினர் முக்கிய வரலாறுகளை அறிந்து கொள்ளும் வகையில், ஆவணமாக (தமிழில்) இவை தொகுக்கப்படுகின்றன.

  • Documentary & Information
Schedule: Saturday 6 PM