நிகழ்வுகள்

  • நிகழ்வுகள்
  • இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ட தமிழர் தாயகப் பகுதிகள் மற்றும் தலைநகரில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகளையும், புலம்பெயர் தேசங்களில் இடம்பெறும் எம்மவர்களின் நிகழ்வுகளையும் தொகுத்துத் தருகின்றோம். கலை, கலாசார, விளையாட்டு நிகழ்வுகள் உள்ளடங்கியதாக இந்நிகழ்ச்சி அமைகின்றது.

  • Events
Schedule: Saturday 6.30 PM