செய்தித் துளிகள்
செய்தித் துளிகள்
Promo Video
Description

ஒவ்வொரு மணித்தியாலத்திலும் நாட்டின் அணைத்து பாகங்களிலும் நடைபெறும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிவிக்கும் மணித்தியாலத்தின் செய்திச் சுருக்கம்.

Program Schedule
  • Mon - Sun
    ஒவ்வொரு மணித்தியாலத்திலும்