வாரம் ஒரு வலம்

வாரத்தில்  முக்கியமான இடத்தைப்பிடிக்கும், விவாதிக்கப்படும் அரசியல், சமூக பொருளாதார விடயங்கள் குறித்து, அவற்றுடன் தொடர்புடைய துறைசார்ந்தவர்களுடனான கலந்துரையாடலும், நேர்காணலுமாக வாரம் ஒரு வலம் அமைகிறது.

  • SATURDAY 7:00 PM - 7:30 PM
  • Documentary & Information

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top