நேருக்கு நேர்

நடைமுறை அரசியல் தொடர்பிலும் அவற்றில் மக்களுக்கு இருக்கும் கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் நோக்கிலும் அரசியல் தலைவர்களுடனும், துறைசார் வல்லுநர்களுடனுமான நேர்காணல் நிகழ்ச்சியாக நேருக்கு நேர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நேர்காணல்கள் மூலம் கடந்த காலங்களில் பல அரசியல் நகர்வுகள் அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

  • Sunday 07:00 PM to 08:00 PM
  • Talk Show

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gallery:

Go top